Your browser does not support JavaScript!
中國文化大學動物科學系
Department of Animal Science, Chinese Culture University
關於本系
兼任教師
 
大頭貼
 • 職稱:退休教授
 • 姓名: 林慧生
   
 • 授課領域: 動物產品安全管理系統
 • 職稱: 教授
 • 姓名: 吳信志
 • 授課領域: 動物生殖生理
 • 職稱: 教授
 • 姓名: 邱智賢
   
 • 授課領域: 動物內分泌學
 • 授課領域: 珍禽獸學
大頭貼
 • 職稱: 副教授
 • 姓名: 蘇忠楨
   
 • 授課領域: 動物廢棄物處理
 • 職稱: 副教授
 • 姓名: 謝清祿

         授課領域: 動物科學與資訊技術

 
 • 職稱: 助理教授
 • 姓名: 黃書政

         授課領域: 動物產品安全管理系統